2014.a sügisel kogukonna initsiatiivil tekkinud seltsi kuuluvad piirkonnas elavad inimesed. Kogukond kasvab iga päevaga, seltsi tegemistest huvitatute hulk Facebookis ületab 1000. Ametlikke liikmeid, kes on tasunud liikmemaksu, on 1. märtsi 2016 seisuga 62.

30. novembril 2014 toimunud seltsi üldkoosolekul otsustati, et sama juhatus jätkab veel üks aasta: Peeter Vihma, Asko Künnap, Kaja Ilmarinen, Liina Teder, Maanus Vesi, Emma Johanna Lepasoo, Piret Kressa.
Kassisaba foorum: Meie Tallinn/ Kassisaba Meie Facebooki lehekülje leiad SIIT.
Kui soovid liituda Kassisaba Seltsi meililistiga kassisaba@googlegroups.com, siis kirjuta Roopa tänava Reedale: reismaaster@gmail.com .Selle listi kaudu saad infot otse oma meiliboksi, samuti on Sul võimalus edastada oma mõtteid meie seltsi arengute kohta ja diskuteerida Kassisabalisi huvitavatel teemadel. 2016. a märtsi seisuga on listis 107 inimest.
Vaata:
MTÜ Kassisaba seltsi juhatuse koosoleku protokoll: Kassisaba seltsi juhatuse koosoleku protokoll 27okt2014
FB lehel avaldatud Liina Tederi lühiülevaade kohtumisest Kesklinna linnaosavanema Alar Nääme ja tema tiimiga Kohtumine Kesklinna linnaosa valitsuses 19-11-2014
Kokkuvõte uurimusest soovitusindeksi meetodil, mille kaudu saime teada murekohad ja ettepanekuid: Uurimus Kassisaba asumis elamise kohta – suvi 2014
Peeter Vihma: asumiseltsid tekivad identiteediotsinguil
Vikipeedia artikkel Kassisabast. Kassisaba asumis asuvad: Amandus Adamsoni tänav, Ao tänav, Eha tänav, Endla tänav, Artur Kapi tänav, Kevade tänav, Koidu tänav, Loite tänav, Loode põik, Loode tänav, Luise tänav, Paldiski maantee, Roopa tänav, Tehnika tänav, Toompuiestee, Villardi tänav, Wismari tänav.
Ajalooliselt on Kassisaba asum olnud Toompea eeslinn,
mille asustus tekkis suuresti Luisenthali suvemõisa maadele. Kassisabas leiab veel tänaselgi päeval rikkalikult vanemat hoonestust – madalaid puumaju koos puukuuride ja pesuköökidega. Vaata huvitavat-harivat telesaadet Kassisbast aastast 2011 SIIN
MTÜ liikmeks sai astuda Kassisaba Kevadpäeva ajal: infolauas tuli täita liitumisavalduse vorm, tasuda 10 euri liikmemaksu (kas sularahas või ülekandega arvele EE11 2200 2210 5925 2691):  ja saidki ametlikult kassisabalinskiks.  Anname lähiajal teada, kuidas edaspidi seltsiga liitumine toimuma hakkab (kindlasti on see võimalik igal seltsi koosolekul).  Esialgu võime teha nii: saada e-kiri Reedale (reismaaster@gmail.com), Reet saadab liitumisavalduse, mille digiallkirjastatult tagastad ja kannad liikmemaksu seltsi arve peale.
NB! Kui liikmemaks on tasumata, siis Sind MTÜ Kassisaba seltsi ametlikuks liikmeks lugeda ei saa (isegi kui avaldus on esitatud või kui osalesid asutamiskoosolekul möödunud sügisel).
Loe kindlasti läbi seltsi põhikiri.
MITTETULUNDUSÜHINGU KASSISABA SELTS PÕHIKIRI
I ÜLDSÄTTED
1.1. Mittetulundusühing Kassisaba selts (edaspidi ühing) on avalikes huvides
tegutsev füüsiliste isikute vabatahtlik ühendus.
1.2. Ühingu nimi on Kassisaba selts ja ühingu asukoht on Tallinn, Ao tn 10-9
1.3. Ühing on sõltumatu organisatsioon ja ei ole ühegi teise organisatsiooni
sektsioon.
1.4. Ühingu eesmärgiks on koondada Kassisaba asumi elanikke kohaliku
elukeskkonna parendamiseks
1.5. Oma eesmärkide saavutamiseks viib ühing ellu järgmisi tegevusi: ürituste korraldamine ja info vahendamine kohalike elanike ja üldsuse vahel.
II ÜHINGU LIIKMEKS VASTUVÕTMISE NING ÜHINGUST VÄLJAASTUMISE
NING VÄLJAARVAMISE KORD JA TINGIMUSED
2.1. Ühingu liikmeks võib astuda iga füüsiline või juriidiline isik, kes vastab liikmetele esitatavatele nõuetele, nõustub ühingu eesmärkidega ning on nõus täitma ühingu põhikirja ning üldkoosoleku ja juhatuse otsuseid.
2.2. Ühingu liikmeks saada soovija peab esitama kirjaliku avalduse juhatusele, kes hiljemalt ühe kuu jooksul arvates avalduse saamisest teeb liikmeks vastuvõtmise või sellest keeldumise otsuse ning teeb selle teatavaks avalduse esitanud isikule.
2.3. Ühingu liikmeks saada soovija tasub ühingu arvele käesoleva majandusaasta liikmemaksu.
2.4. Liikmemaksu tasuvad kõik ühingu liikmed. Liikmemaksu suuruse üle otsustamine kuulub iga korralise üldkoosoleku päevakorda.
2.5. Kõik ühingu liikmed võivad ühingust välja astuda kirjaliku avalduse alusel.
2.6. Ühingu juhatus võib ühingust välja arvata liikme, kelle tegevust ta hindab vastukäivaks ühingu eesmärgile või ühingu põhikirjas esitatut eiravaks.
2.7. 12 kuud liikmemaksu mittetasunud liikme arvab ühingu juhatus liikmete hulgast välja.
2.8. Ühingu juhatus teatab viivitamatult väljaarvatavale väljaarvamise otsusest ja selle põhjusest. Väljaarvataval on õigus esitada küsimus läbivaatamiseks üldkoosolekule.
III LIIKMETE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED
3.1. Ühingu liikmetel on õigus:
– võtta osa kõigist ühingu korraldatavatest üritustest
– võtta osa sõna- ja hääleõigusega üldkoosolekust;
– saada teavet ühingu tegevuse kohta;
– astuda ühingust välja;
– olla valitud ühingu juhtorganitesse;
3.2. Ühingu liikmetel on kohustus:
– tunnustada ühingu eesmärke ning järgida ühingu tegevuses osalemisel põhikirja ning üldkoosoleku ja juhatuse otsuseid;
– tasuda ühingu liikmemaksu.
IV ÜLDKOOSOLEK
4.1. Ühingu kõrgeimaks organiks on ühingu üldkoosolek, kus igal ühingu liikmel on üks hääl.
4.2. Üldkoosoleku pädevus:
– ühingu põhikirja muutmine;
– ühingu eesmärgi muutmine;
– ühingu liikmemaksu suuruse kehtestamine;
– juhatuse liikmete määramine ja tagasikutsumine;
– muude küsimuste otsustamine, mida ei ole seaduse või põhikirjaga antud teiste organite pädevusse.
4.3. Üldkoosolek on otsustusvõimeline kui sellest võtab osa vähemalt 50% ühingu liikmetest. Kui üldkoosolekul ei ole esindatud vähemalt 50% ühingu liikmetest, kutsub juhatus kokku sama päevakorraga uue üldkoosoleku kõige varem kahe nädala ja kõige hiljem kolme kuu jooksul. Uus üldkoosolek on pädev vastu võtma otsuseid sõltumata koosolekul esindatud liikmete arvust.
4.4. Ühingu üldkoosolekul võib otsustada ka muid küsimusi, mida ei ole eelnevalt üldkoosoleku päevakorras teatatud, välja arvatud ühingu põhikirja muutmine ja ühingu tegevuse lõpetamine.
4.5. Ühingu üldkoosolek peetakse vähemalt üks kord kalendriaasta jooksul. Üldkoosolek kutsutakse kokku, kui ühingu juhatus leiab selle vajaliku olevat või vähemalt 1/10 ühingu liikmeist palub põhjendatult ühingu juhatusel seda teha.
4.6. Juhatus informeerib oma liikmeid hiljemalt kaks nädalat enne üldkoosoleku toimumispäeva üldkoosoleku toimumisajast ja -kohast ning päevakorrast.
4.7. Kui ühingu liige soovib mingi küsimuse vaatluse alla võtmist järgmisel üldkoosolekul, peab ta sellest kirjalikult teatama ühingu juhatusele enne üldkoosoleku kokkukutsumise teate saatmist.
4.8. Ühingu üldkoosolekust võivad hääleõigusega osa võtta kõik ühingu liikmed. Igal hääleõiguslikul isikul on ainult üks hääl. Ühingu liige võib volitada teist füüsilist isikut hääletama tema eest lihtkirjaliku volikirjaga.
4.9. Juhtudel, milliste kohta allpool või seaduses pole sätestatud teisiti, loetakse üldkoosoleku otsus vastuvõetuks, kui selle poolt hääletab üle poole üldkoosolekul osalevatest või esindatud ühingu liikmetest.
4.10. Kui vähemalt üks kolmandik hääleõiguslikest kohalviibijatest seda nõuab, tuleb hääletamine läbi viia salaja.
V ÜHINGU JUHATUS
5.1. Ühingu igapäevast tegevust juhib ja ühingut esindab juhatus, kuhu kuulub vähemalt kolm kuid mitte rohkem kui kaheksa liiget.
5.2. Juhatuse pädevusse kuulub:
– ühingu igapäevategevuse korraldamine;
– ühingu liikmete arvestuse pidamine ja liikmemaksude kogumine;
– ühingu tegevuskava ja eelarve koostamine;
– majandusaasta aruande koostamise ja raamatupidamise korraldamine;
– ühingu vara kasutamine ja käsutamine vastavalt seaduse, käesoleva põhikirja ja üldkoosoleku otsustest tulenevatele nõuetele.
5.2. Üldkoosolek valib juhatuse liikmed ühingu liikmete hulgast. Juhatuse liige osutub valituks, kui tema poolt hääletab üle poole üldkoosolekul osalevatest või esindatud ühingu liikmetest. Juhatus valitakse üheks aastaks.
5.3. Juhatus esindab ühingut kõigis õigustoimingutes.
5.4. Ühingut võib esindada kõigis õigustoimingutes iga juhatuse liige eraldi, kooskõlastades toimingu eelnevalt juhatuse kõgi liikmetega.
5.5. Juhatuse liikme võib ühingu üldkoosoleku otsusega igal ajal tagasi kutsuda sõltumata põhjusest.
5.6. Juhatuse koosoleku kutsub kokku juhatuse esimees, tema asetäitja või vähemalt 1/3 juhatuse liikmeist.
5.7. Juhatus on otsustusvõimeline, kui kohal on üle poole juhatuse liikmetest.
5.8. Juhatus võib otsuseid vastu võtta koosolekut kokku kutsumata, kui selle poolt hääletavad kirjalikku taasesitamist võimaldaval viisil kõik juhatuse liikmed.
5.9. Juhatuse kokkukutsujal on õigus omal äranägemisel paluda koosolekust osa võtma vajalikke asjatundjaid konsultantidena või ekspertidena, kellel on koosolekul sõnaõigus.
5.10. Juhatus võtab tööle ja vabastab töölt ühingu palgalised töötajad.
VI MAJANDUSTEGEVUS
6.1. Ühingu majandusaasta on 1. jaanuarist 31. detsembrini. Majandusliku tegevuse aruanne möödunud aasta kohta tuleb teha liikmetele tutvumiseks kättesaadavaks hiljemalt kaks nädalat enne ühingu korralist koosolekut.
VII ÜHINEMINE, JAGUNEMINE, LIKVIDEERIMINE
7.1. Ühingu ühinemine, jagunemine ja likvideerimine toimub seaduses sätestatud korras.
7.2. Ühenduse likvideerijad on juhatuse liikmed või üldkoosoleku poolt määratud isikud.
7.3. Ühingu lõpetamisel antakse pärast võlausaldajate nõuete rahuldamist allesjäänud vara üle tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute ja sihtasutuste nimekirja liikmele, avalik-õiguslikule juriidilisele isikule, sh riigile või kohalikule omavalitsusüksusele.
Põhikiri on vastu võetud 26.01.2014 Tallinnas.
Asutajad:
Peeter Vihma, Ao tn
Asko Künnap, Villardi tn
Kaja Ilmarinen, Roopa tn
Liina Teder, Ao tn
Maanus Vesi,  A. Adamsoni tn
Emma Johanna Lepasoo, Ao tn

Close Menu