Kuidas saad oma käe alla panna:

Tule appi – kui soovid aitata nõu ja jõuga, võta ühendust numbril 53883291.
Kui tahad meid rahaliselt aidata, siis MTÜ Kassisaba selts ootab toetusi oma arvele
EE11 2200 2210 5925 2691
Toetada saab alati ka seltsi koosolekute ajal, sularahas.
Me täname!
 
MTÜ Kassisaba selts lähtub EMSLI-i annetuste kogumise põhimõtetest (täielik tekst vt Siin):
Hea tava kontekstis käsitleme annetusena inimesele või organisatsioonile kuuluva raha või asjade vabatahtlikku andmist. Annetusi võib koguda abivajajale edasiandmiseks või annetuse koguja oma tegevuste toetamiseks. Annetus võib olla ühekordne või regulaarne ning nende kogumiseks on kümneid erinevaid mooduseid (korjanduskastid, annetustelefonid, pangaülekanded, vastava juurdehindlusega toodete-teenuste müük jne).
Kinnitades, et tegutseb vastavuses annetuste kogumise head tavaga, kohustub annetuste koguja järgima järgmiseid põhimõtteid:

  • Info annetuse koguja kohta on kergesti leitav. See tähendab,et tema kodulehel on avaldatud organisatsiooni eesmärgid, aastaaruanded ja ülevaated annetuste senisest kasutamisest, põhikiri, juhtorgani ja töötajate nimed ning organisatsiooni kontaktandmed. Annetuse koguja innustab inimesi selle infoga tutvuma.
  • Annetuste kogumisel öeldakse selgelt, milleks annetust kasutada plaanitakse ja milliseid tulemusi sellega saavutada soovitakse, tagamaks annetajatele ja avalikkusele hiljem võimaluse hinnata annetuste kasutamist.
  • Annetuse koguja püüab luua annetuse tegijale võimalikult head tingimused targa otsuse langetamiseks. Kutsudes üles annetust tegema, näidatakse, millist probleemi ja kuidas annetuste abil lahendatakse. Hoidutakse annetaja eksitamisest ja hirmutamisest.
  • Annetuse tegemiseks ei avaldata survet. Annetuse koguja austab inimese õigust ise otsustada, kas ja kui palju ta annetab, ning kas ta soovib, et tema nimi annetajana avalikustatakse või mitte.
  • Kogudes annetusi kellegi teise toetamiseks, austatakse abivajaja õigust privaatsusele. Infot tema kohta ei avaldata ilma abivajaja nõusolekuta. Seejuures teavitatakse abivajajat info avaldamisega kaasneda võivatest negatiivsetest tagajärgedest. Erilist tähelepanu tuleb pöörata laste õiguste kaitsmisele.
  • Annetustena kogutud raha kasutatakse heaperemehelikult, otstarbekalt ja sihipäraselt.
  • Annetuse koguja täidab annetajale antud lubadused, nii tema raha või asjade kasutamise kui ka sellest info andmise osas. Annetustena kogutud raha kasutamisest ning sellega saavutatud tulemustest antakse aru annetuse koguja kodulehel ning võimalusel otse annetajatele.

 

Close Menu